Struktura organizacyjna

Strukturę organizacyjną określa Statut Fundacji. Zgodnie z jego zapisami organami Fundacji są:

 • Rada Programowa
 • Zarząd Fundacji
 • Rada Nadzorcza

 

Rada Programowa jest organem opiniującym oraz wyznaczającym główne kierunki działania Fundacji. Do zadań Rady należy:

 • Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
 • Powoływanie składu Zarządu oraz jego Prezesa, a także ustalanie warunków zatrudnienia członków Zarządu.
 • Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.
 • Nadawanie honorowego tytułu dobroczyńcy Fundacji zgodnie z przyjętymi przez siebie zasadami.

Skład Rady (od 28. sierpnia 2017 r)

 1. Patrycja Wojtaszczyk - przewodnicząca
 2. Paweł Bąk
 3. Ewa Boryczka
 4. Piotr Kowalski
 5. Szymon Malański
 6. Aleksanda Marciniak
 7. Paulina Milewska
 8. Katarzyna Mikołajczyk
 9. Bartłomiej Olczak
 10. Konrad Strzelecki
 11. Marika Szejna - sekretarz
 12. Mariusz Wasilewski

 

Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. Szczegółowe informacje na temat zasad działania Zarządu znajdują się w Statucie Fundacji.

Aktualny skład Zarządu zgłaszany i upubliczniany jest w Krajowym Rejestrze Sądowym

 1. Hubert Barański - Prezes Zarządu
 2. Bartłomiej Olczak - członek Zarządu
 3. Aleksanda Marciniak - członkini Zarządu
 4. Paulina Milewska - członkini Zarządu
 5. Konrad Strzelecki - członek Zarządu

 

Rada Nadzorcza jest ciałem nadzorczo-kontrolnym Fundacji w sprawach jej działalności statutowej. Do kompetencji Rady Nadzorczej Fundacji należy:

 1. kontrola bieżącej działalności Zarządu;
 2. zatwierdzanie planów i programów finansowych, a także sprawozdań z ich wykonania.

Skład Rady Nadzorczej: Wiesław Kaczmarek (fundator)