Struktura organizacyjna

Strukturę organizacyjną określa Statut Fundacji. Zgodnie z jego zapisami organami Fundacji są:

 • Rada Programowa
 • Zarząd Fundacji
 • Rada Nadzorcza

 

Rada Programowa jest organem opiniującym oraz wyznaczającym główne kierunki działania Fundacji. Do zadań Rady należy:

 • Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
 • Powoływanie składu Zarządu oraz jego Prezesa, a także ustalanie warunków zatrudnienia członków Zarządu.
 • Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.
 • Nadawanie honorowego tytułu dobroczyńcy Fundacji zgodnie z przyjętymi przez siebie zasadami.

Skład Rady Programowej

 1. Patrycja Wojtaszczyk - przewodnicząca
 2. Paweł Bąk
 3. Oskar Kowlaczyk
 4. Piotr Kowalski
 5. Szymon Malański
 6. Aleksanda Marciniak
 7. Paulina Milewska
 8. Bartłomiej Olczak
 9. Konrad Strzelecki
 10. Marika Szejna - sekretarz
 11. Mariusz Wasilewski

 

Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. Szczegółowe informacje na temat zasad działania Zarządu znajdują się w Statucie Fundacji.

Aktualny skład Zarządu zgłaszany i upubliczniany jest w Krajowym Rejestrze Sądowym

 1. Hubert Barański - Prezes Zarządu
 2. Bartłomiej Olczak - członek Zarządu
 3. Konrad Strzelecki - członek Zarządu

 

Rada Nadzorcza jest ciałem nadzorczo-kontrolnym Fundacji w sprawach jej działalności statutowej. Do kompetencji Rady Nadzorczej Fundacji należy:

 1. kontrola bieżącej działalności Zarządu;
 2. zatwierdzanie planów i programów finansowych, a także sprawozdań z ich wykonania.

Skład Rady Nadzorczej: