Dokumenty

STATUT FUNDACJI NORMALNE MIASTO – FENOMEN

 Tekst jednolity z dnia 2 marca 2017 r., uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą Rady Programowej z dnia 2 marca 2017 r.

 

Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Fundacja pod nazwą Fundacja Normalne Miasto – Fenomen, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Wiesława Kaczmarka, zamieszkałego w Łodzi, zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Iwonę Szabelską w kancelarii notarialnej w Łodzi, ulica Piotrkowska 165/169, w dniu 13.03.2009 roku i zarejestrowana w repertorium notarialnym A nr 3978/09 działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.

2.  Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem.

§ 2.

1.  Fundacja ma osobowość prawną.

 § 3.

1. Siedzibą fundacji jest miasto Łódź.

2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

3. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw kultury.

 § 4.

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

 § 5.

1. Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę oraz pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

2. Fundacja może używać następującego skrótu swojej nazwy: Fundacja Fenomen, wyróżniającego ją znaku graficznego oraz odpowiedników swojej nazwy w językach obcych.

 Cele i zasady działania Fundacji

§ 6.

1.  Celami Fundacji jest przyczynianie się do społecznego, ekonomicznego, gospodarczego i kulturalnego rozwoju Łodzi i regionu łódzkiego, w szczególności poprzez inicjowanie oraz wspieranie działań z zakresu:

a.   tworzenia programów społecznych i gospodarczych oraz innych działań i inicjatyw zakładających rozwój Łodzi oraz regionu łódzkiego, a także podnoszenia jakości życia w nim;

b. wszechstronnego rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, w tym rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, promocji i organizacji wolontariatu;

c.  rozwoju kultury i pielęgnacji dziedzictwa kulturowego regionu;

d. ochrony środowiska i rozwoju zrównoważonego transportu;

e.   poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego;

f.  promocji Łodzi i regionu łódzkiego;

g.   rozwoju turystyki oraz wypoczynku, w tym dzieci i młodzieży;

h.  promocji i ochrony zdrowia, kultury fizycznej i sportu;

i. ratownictwa i ochrony ludności;

j. nauki, edukacji, oświaty i wychowania.

2. Ponadto celami Fundacji są działania w zakresie:

a. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

b.wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;

c. działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;

d. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

e. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;

f. dobroczynności;

g. promocji i ochrony zdrowia;

h. ekologii i ochrony środowiska

i. rozwoju zrównoważonego transportu;

j. poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego;

k. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

l. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i seniorów;

m. działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;

n. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

o. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;

p. udzielania poradnictwa obywatelskiego;

q. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

r. promocji i organizacji wolontariatu;

s. rewitalizacji;

t.  turystyki i krajoznawstwa.

 § 7.

1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez odpłatną i/lub nieodpłatną działalność pożytku publicznego poprzez:

a. udzielanie informacji, konsultacje i doradztwo; 

b. działania na rzecz rozwijania dostępu obywateli do informacji oraz propagowania postaw obywatelskiej aktywności i odpowiedzialności; 

c. działalność edukacyjną, wydawniczą, badawczą, dokumentacyjną oraz szkoleniową; 

d. współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi, wszechstronne działanie na rzecz organizacji pozarządowych i grup niesformalizowanych, w szczególności poprzez udzielanie wsparcia merytorycznego, rzeczowego i finansowego ich inicjatywom w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji;

e. organizację wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych, promocyjnych;  

f. działania na rzecz integracji europejskiej i współpracy z europejskimi instytucjami, partnerami samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi, realizację programów/ projektów;

g. działania na rzecz młodzieży, absolwentów, kobiet, seniorów oraz grup marginalizowanych; 

h. działania służące upowszechnieniu zasad demokratycznego państwa prawa, przejrzystości w życiu publicznym, społecznej kontroli nad instytucjami zaufania publicznego oraz przeciwdziałania patologiom życia publicznego i społecznego; 

i. samodzielne uczestnictwo w postępowaniach administracyjnych i sądowych związanych z realizacją celów statutowych lub świadczenie pomocy prawnej dla innych osób w takich postępowaniach;

j. promowanie i propagowanie idei Fundacji; 

k. inne działania prowadzące do realizacji celów statutowych.

 Majątek i dochody Fundacji

 § 8.

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1000 złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

 § 9.

Fundacja do realizacji celów korzysta z majątku pochodzącego w szczególności z: 

a. darowizn, spadków, zapisów;

b. dotacji i subwencji oraz grantów; 

c.  zbiórek publicznych; 

d. inwestycji;

e. odpłatnej działalności pożytku publicznego.

 § 10.

1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko jeżeli nie sprzeciwia się temu wola spadkobierców lub donatorów.

2.  W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Rada Programowa niezwłocznie podejmuje uchwałę w przedmiocie upoważnienia Zarządu do dokonania jednej z dwóch czynności prawnych:

a. złożenia oświadczenia o przyjęciu spadku do wartości aktywów;

b. złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku.

3. Zarząd nie jest związany uchwałą Rady Programowej jedynie w przypadku, gdy jej wykonanie w sposób oczywisty doprowadzi do rażącego pogorszenia sytuacji majątkowej Fundacji.

§ 11.

Całość dochodów Fundacji przeznaczona jest na realizację działalności statutowej.

 Organy Fundacji

 § 12.

1. Organami Fundacji są:

a. Rada Programowa

b. Zarząd Fundacj

c. Rada Nadzorcza.

2. Członkowie Rady Programowej i Rady Nadzorczej nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.

 Rada Programowa

 § 13.

1. Rada Programowa jest organem opiniującym oraz wyznaczającym główne kierunki działania Fundacji.

2. Rada Programowa składa się z co najmniej 5 członków.

3. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady i jego zastępcę. Przewodniczący Rady lub jego zastępca kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady. 

4. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada. 

5. Odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy pozostałych członków Rady. 

6. Członkostwo w Radzie Programowej ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.

 § 14.

1. Rada Programowa zbiera się co najmniej dwa razy w roku i pracuje wg. ustalonego przez siebie regulaminu.

2. Radę Programową zwołuje Przewodniczący Rady lub jego zastępca - z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu.

3. Rada Programowa podejmuje decyzje w formie uchwał. Uchwały zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

 § 15.

 1. Do zadań Rady należy:

 a. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji;

 b. powoływanie składu Zarządu oraz jego Prezesa, a także ustalanie warunków zatrudnienia członków Zarządu;

 c. podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji;

 d. nadawanie honorowego tytułu dobroczyńcy Fundacji zgodnie z przyjętymi przez siebie zasadami.

Zarząd Fundacji

§ 16.

1. Zarząd Fundacji składa się z 3 do 7 członków. 

2. Zarząd Fundacji oraz Prezes Zarządu powoływany jest przez Radę Programową na czas nieokreślony. Pierwszy skład Zarządu oraz Prezes Zarządu powoływany jest przez Fundatora.

3. Zarząd Fundacji w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Programową w drodze uchwały podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy składu Rady.

4. Rezygnacja z funkcji członka Zarządu następuje w drodze pisemnego oświadczenia złożonego Radzie.

5. W przypadku, gdy liczba członków Zarządu jest niższa niż wymagana zgodnie z §16 pkt 1, Rada Programowa niezwłocznie uzupełnia skład Zarządu.

§ 17.

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

a. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji;

b. ustalanie szczegółowych warunków zatrudniania i wynagradzania osób świadczących pracę na rzecz Fundacji;

c. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów;

d. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji;

e. występowanie z wnioskiem w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną fundacją oraz likwidacji Fundacji.

3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał - zwykłą większością głosów  jego członków obecnych na posiedzeniu; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa. 

4. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes z własnej inicjatywy, na wniosek członka Zarządu lub na wniosek Rady Programowej.

5. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.

6. Członek Rady Programowej ma prawo udziału w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

7. Zarząd co roku, do końca 4 miesiąca nowego roku obrotowego, zobowiązany jest przedkładać Radzie Nadzorczej oraz Radzie Programowej sprawozdanie z działalności Fundacji.

8. Członkowie Zarządu i pełnomocnicy mogą być zatrudnieni przez Fundację na podstawie umowy cywilnoprawnej, umowy o pracę lub mogą otrzymywać wynagrodzenie za pełnienie funkcji w oparciu o uchwałę Rady Programowej.

Rada Nadzorcza

§ 18.

1.   Rada Nadzorcza jest organem kontrolnym Fundacji.

2.  Rada składa się z 1 do 3 osób. Jej członkowie są powoływani na okres trzech lat przez  Radę Programową, przy czym Fundator lub jego przedstawiciel jest jednym z członków Rady Nadzorczej. Pierwszy skład Rady Nadzorczej powołuje Fundator.

§ 19.

1.  Poszczególni członkowie Rady Nadzorczej mogą być odwołani przez Radę Programową
w drodze uchwały podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy składu Rady.

2.  Rezygnacja z funkcji członka Rady Nadzorczej następuje w drodze pisemnego oświadczenia złożonego Radzie Programowej.

3.  Członkowie Rady Nadzorczej Fundacji nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.

§ 20.

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego.

2. Rada Nadzorcza zbiera się co najmniej jeden raz w roku i działa według regulaminu uchwalonego przez siebie.

§ 21.

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej Fundacji należy:

a.     kontrola bieżącej działalności Zarządu;

b.    zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności.

§ 22.

1.   Rada Nadzorcza w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:

a.  żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji oraz składania przez członków Zarządu ustnych i pisemnych wyjaśnień

b. dokonywania oględzin majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

Reprezentacja Fundacji

§ 23.

1.   Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa jeden członek Zarządu, z uwzględnieniem ust. 2.

2.  W sprawach majątkowych, dotyczących rozporządzenia lub zaciągnięcia zobowiązania na kwotę większą niż 5.000 zł, oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu oraz członek Zarządu, działający łącznie.

Zmiana Statutu

§ 24.

1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Programowa po uzyskaniu opinii Zarządu Fundacji i Rady Nadzorczej. Zmiana może dotyczyć także celów Fundacji.

2.   Rada Programowa, niezwłocznie po uchwaleniu zmian, przyjmuje tekst jednolity statutu.

Połączenie z inną fundacją

§ 25.

1.    Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

2.    Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 26.

1. W sprawach połączenia z inną Fundacją decyzję na wniosek Zarządu podejmuje Rada Programowa większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady.

Likwidacja Fundacji

 § 27.

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustawiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Programowa.

§ 28.

1.  Decyzję o likwidacji podejmuje Rada Programowa większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków.

§ 29.

1. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Programowej na rzecz działających na terenie Łodzi fundacji o zbliżonych celach.

 

Postanowienia końcowe

 § 30.

1.  Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.