Struktura organizacyjna

Zapisz się na nasz newsletter!

Oświadczenie

Strukturę organizacyjną określa Statut Fundacji.

Zgodnie z jego zapisami organami Fundacji są:

a) Rada Programowa;

b) Zarząd Fundacji;

c) Rada Nadzorcza.

Rada Programowa jest organem opiniującym oraz wyznaczającym główne kierunki działania Fundacji. Do zadań Rady należy:

 1. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
 2. Powoływanie składu Zarządu oraz jego Prezesa, a także ustalanie warunków zatrudnienia członków Zarządu.
 3. Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.
 4. Nadawanie honorowego tytułu dobroczyńcy Fundacji zgodnie z przyjętymi przez siebie zasadami.

Skład Rady (od 29. grudnia 2015 r)

 1. Patrycja Wojtaszczyk - przewodnicząca
 2. Ewa Boryczka
 3. Piotr Kowalski
 4. Szymon Malański
 5. Paulina Milewska
 6. Katarzyna Mikołajczyk
 7. Bartłomiej Olczak
 8. Konrad Strzelecki
 9. Marika Szejna - Maziarz
 10. Piotr Szewczyk
 11. Mariusz Wasilewski

 

Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. Szczegółowe informacje na temat zasad działania Zarządu znajdują się w Statucie Fundacji.

Aktualny skład Zarządu zgłaszany i upubliczniany jest w Krajowym Rejestrze Sądowym

Skład Zarządu (od 13. lipca 2015 r.)

 • Hubert Barański - Prezes Zarządu
 • Katarzyna Mikołajczyk - członkini Zarządu
 • Paulina Milewska - członkini Zarządu
 • Konrad Strzelecki - członek Zarządu

 

Rada Nadzorcza jest ciałem nadzorczo-kontrolnym Fundacji w sprawach jej działalności statutowej. Do kompetencji Rady Nadzorczej Fundacji należy:

 1. kontrola bieżącej działalności Zarządu;
 2. zatwierdzanie planów i programów finansowych, a także sprawozdań z ich wykonania.

Skład Rady Nadzorczej: Wiesław Kaczmarek (fundator)