Dokumenty

Zapisz się na nasz newsletter!

Oświadczenie

STATUT FUNDACJI NORMALNE MIASTO – FENOMEN

Tekst jednolity z dnia 30 października 2013 r., uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą Rady Programowej z dnia 30 października 2013 r.

Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Fundacja pod nazwą Fundacja Normalne Miasto - Fenomen, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Wiesława Kaczmarka, zamieszkałego w Łodzi, zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Iwonę Szabelską w kancelarii notarialnej w Łodzi, ulica Piotrkowska 165/169, w dniu 13.03.2009 roku i zarejestrowana w repertorium notarialnym A nr 3978/09 działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.

2. Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem.

§ 2.

Fundacja ma osobowość prawną.

§ 3.

1. Siedzibą fundacji jest miasto Łódź.

2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

3. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw kultury.

§ 4.

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 5.

1. Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę oraz pieczątek

z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

2. Fundacja może używać następującego skrótu swojej nazwy: Fundacja Fenomen, wyróżniającego ją znaku graficznego oraz odpowiedników swojej nazwy w językach obcych.

Cele i zasady działania Fundacji

§ 6.

Celami Fundacji jest przyczynianie się do społecznego, ekonomicznego, gospodarczego i kulturalnego rozwoju Łodzi i regionu łódzkiego, w szczególności poprzez inicjowanie oraz wspieranie działań z zakresu:

1) tworzenia programów społecznych i gospodarczych oraz innych działań i inicjatyw zakładających rozwój Łodzi oraz regionu łódzkiego a także podnoszenia jakości życia w nim;

2) wszechstronnego rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, w tym rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, promocji i organizacji wolontariatu

3) rozwoju kultury i pielęgnacji dziedzictwa kulturowego regionu;

4) ochrony środowiska i rozwoju zrównoważonego transportu;

5) poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego;

6) promocji Łodzi i regionu łódzkiego;

7) rozwoju turystyki oraz wypoczynku, w tym dzieci i młodzieży;

8) promocji i ochrony zdrowia, kultury fizycznej i sportu;

9) ratownictwa i ochrony ludności;

10) nauki, edukacji, oświaty i wychowania.

§ 7.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego, to jest:

a) działalność nieodpłatna pożytku publicznego:

1. działania służące upowszechnieniu zasad demokratycznego państwa prawa, przejrzystości w życiu publicznym, społecznej kontroli nad instytucjami zaufania publicznego oraz przeciwdziałania patologiom życia publicznego i społecznego;

2. samodzielne uczestnictwo w postępowaniach administracyjnych i sądowych związanych z realizacją celów statutowych lub świadczenie pomocy prawnej dla innych osób w takich postępowaniach;

3. działania na rzecz rozwijania dostępu obywateli do informacji oraz propagowania postaw obywatelskiej aktywności i odpowiedzialności;

4. działalność edukacyjną, wydawniczą, badawczą, dokumentacyjną oraz szkoleniową;

5. współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi, wszechstronne działanie na rzecz organizacji pozarządowych i grup niesformalizowanych, w szczególności poprzez udzielanie wsparcia merytorycznego, rzeczowego i finansowego ich inicjatywom w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji;

6. inne działania prowadzące do realizacji celów statutowych.

b) działalność odpłatna pożytku publicznego:

1. działalność wydawnicza, edukacyjna, badawcza, dokumentacyjna, promocyjna oraz szkoleniowa;

2. świadczenie usług doradczych, w tym uczestnictwo w postępowaniach administracyjnych i sądowych w imieniu własnym lub na rzecz innych osób;

3. organizacja wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych, promocyjnych; Majątek i dochody Fundacji

§ 8.

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1000 złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 9.

Fundacja do realizacji celów korzysta z majątku pochodzącego w szczególności z:

1) darowizn, spadków, zapisów;

2) dotacji i subwencji oraz grantów;

3) zbiórek publicznych;

4) inwestycji;

5) odpłatnej działalności pożytku publicznego.

§ 10.

1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko jeżeli nie sprzeciwia się temu wola spadkobierców lub donatorów.

2. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Rada Programowa niezwłocznie podejmuje uchwałę w przedmiocie upoważnienia Zarządu do dokonania jednej z dwóch czynności prawnych:

a) złożenia oświadczenia o przyjęciu spadku do wartości aktywów;

b) złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku.

4. Zarząd nie jest związany uchwałą Rady Programowej jedynie w przypadku, gdy jej wykonanie w sposób oczywisty doprowadzi do rażącego pogorszenia sytuacji majątkowej Fundacji.

§ 11.

Całość dochodów Fundacji przeznaczona jest na realizację działalności statutowej.

Organy Fundacji

§ 12.

1. Organami Fundacji są:

a) Rada Programowa;

b) Zarząd Fundacji;

c) Rada Nadzorcza.

2. Członkowie Rady Programowej i Rady Nadzorczej nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.

Rada Programowa

§ 13.

1. Rada Programowa jest organem opiniującym oraz wyznaczającym główne kierunki działania Fundacji.

2. Rada Programowa składa się z co najmniej 5 członków.

3. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.

4. Odwołanie członka Rady, i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy pozostałych członków Rady.

5.Członkostwo w Radzie Programowej ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.

6. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady i jego zastępcę. Przewodniczący Rady lub jego zastępca kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

§ 14.

1. Rada Programowa zbiera się co najmniej dwa razy w roku i pracuje wg ustalonego przez siebie regulaminu.

2. Radę Programową zwołuje Przewodniczący Rady lub jego zastępca - z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu zgłoszony na piśmie.

3. Rada Programowa podejmuje decyzje w formie uchwał. Uchwały zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

§ 15.

Do zadań Rady należy:

1. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.

2. Powoływanie składu Zarządu oraz jego Prezesa, a także ustalanie warunków zatrudnienia członków Zarządu.

3. Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.

4. Nadawanie honorowego tytułu dobroczyńcy Fundacji zgodnie z przyjętymi przez siebie zasadami.

Zarząd Fundacji

§ 16.

1. Zarząd Fundacji składa się z 3 do 7 członków.

2. Zarząd Fundacji oraz Prezes Zarządu powoływany jest przez Radę Programową na czas nieokreślony. Pierwszy skład Zarządu oraz Prezes Zarządu powoływany jest przez Fundatora.

3. Zarząd Fundacji w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Programową w drodze uchwały podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy składu Rady.

4. Rezygnacja z funkcji członka Zarządu następuje w drodze pisemnego oświadczenia złożonego Radzie.

5. W przypadku, gdy liczba członków Zarządu jest niższa niż wymagana zgodnie z § 16 pkt 1, Rada Programowa niezwłocznie uzupełnia skład Zarządu.

§ 17.

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

a) uchwalanie regulaminów działania Fundacji,

b) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,

c) ustalanie szczegółowych warunków zatrudniania i wynagradzania osób świadczących pracę na rzecz Fundacji,

d) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,

e) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,

f) występowanie z wnioskiem w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną fundacją oraz likwidacji Fundacji.

3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał - zwykłą większością głosów

jego członków obecnych na posiedzeniu; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa.

4. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes z własnej inicjatywy, na wniosek członka Zarządu lub na wniosek Rady Programowej.

5. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu. Członkowie zarządu mogą złożyć Prezesowi pisemne oświadczenia o możliwości powiadomienia o posiedzeniach zarządu za pomocą poczty elektronicznej wskazując adres dla takich doręczeń.

6. Członek Rady Programowej ma prawo udziału w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

7. Zarząd co roku, do końca 2 miesiąca nowego roku obrotowego, zobowiązany jest przedkładać Radzie Nadzorczej oraz Radzie Programowej sprawozdanie z działalności Fundacji.

8. Członkowie Zarządu i pełnomocnicy mogą być zatrudnieni przez Fundację na podstawie umowy cywilnoprawnej lub umowy o pracę.

Rada Nadzorcza

§ 18.

1. Rada Nadzorcza jest organem kontrolnym Fundacji.

2. Rada składa się z 1 do 3 osób. Jej członkowie są powoływani na okres trzech lat przez  Radę Programową, przy czym Fundator lub jego przedstawiciel jest jednym z członków Rady Nadzorczej. Pierwszy skład Rady Nadzorczej powołuje Fundator.

§ 19.

1. Poszczególni członkowie Rady Nadzorczej mogą być odwołani przez Radę Programową w drodze uchwały podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy składu Rady.

2. Rezygnacja z funkcji członka Rady Nadzorczej następuje w drodze pisemnego oświadczenia złożonego Radzie Programowej.

3. Członkowie Rady Nadzorczej Fundacji nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.

§ 20.

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego.

2. Rada Nadzorcza zbiera się, co najmniej jeden raz w roku i działa według regulaminu uchwalonego przez siebie.

§ 21.

Do kompetencji Rady Nadzorczej Fundacji należy:

1. kontrola bieżącej działalności Zarządu;

2. zatwierdzanie planów i programów finansowych, a także sprawozdań z ich wykonania.

§ 22.

Rada Nadzorcza w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:

1. Żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji oraz składania przez członków Zarządu ustnych i pisemnych wyjaśnień.

2. Dokonywania oględzin majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

Reprezentacja Fundacji

§ 23.

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa jeden członek Zarządu, z uwzględnieniem ust. 2.

2. W sprawach majątkowych, dotyczących rozporządzenia lub zaciągnięcia zobowiązania na kwotę większą niż 5.000 zł, oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu oraz członek Zarządu, działający łącznie.

Zmiana Statutu

§ 24.

1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Programowa po uzyskaniu opinii Zarządu Fundacji i Rady Nadzorczej. Zmiana może dotyczyć także celów Fundacji.

2. Rada Programowa, niezwłocznie po uchwaleniu zmian, przyjmuje tekst jednolity statutu.

Połączenie z inną fundacją

§ 25.

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 26.

W sprawach połączenia z inną Fundacją decyzję na wniosek Zarządu podejmuje Rada Programowa większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady.

Likwidacja Fundacji

§ 27.

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustawiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Programowa.

§ 28.

Decyzję o likwidacji podejmuje Rada Programowa większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków.

§ 29.

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Programowej na rzecz działających na terenie Łodzi fundacji o zbliżonych celach.

Postanowienia końcowe

§ 30.

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Łódź, dnia 30.01.2010 roku

Rada Programowa Fundacji